เบิร์กลีย์ซอฟต์แวร์ดิสทริบิวชั่น (บีเอสดี) เป็นระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ที่พัฒนา และเผยแพร่โดย Computer Systems Research Group (CSRG) ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ เริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2520 ถึงปีพุทธศักราช 2538 ในปัจจุบัน บีเอสดี มักถูกใช้แบบไม่เฉพาะเจาะจง ระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ ๆ ซึ่งสืบทอดมาจากบีเอสดีได้แก่ FreeBSD, NetBSD และ OpenBSD เป็นต้น